اجرای صحیح تهاتر منجر به انضباط مالی در اقتصاد می شود