اروپا باید پیمان شکنی آمریکا را جبران کند /کار ما متوقف نمی شود