از محل آب شرب ۴ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید می‌شود