اسکان ۲ میلیون نفر در مراکز اقامتی فرهنگیاننویسنده فارس: گودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص امارات اسکان فرهنگیان تا پایان روز هشتم فروردین امسال، اظهار داشت: تعداد ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۹۱۱ نفر در قالب ۷۶۷ هزار و ۱۹۸ خانوار از مراکز اقامتی فرهنگیان استفاده کردند.

وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۹۵۸ نفر-روز از مراکز اسکان فرهنگیان بهره مند شدند.

کریمی فر تصریح کرد: بیشترین پذیرش استان ها به ترتیب به استان های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان اختصاص دارد.