اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۴ هزار مسافر در ۶ فرودگاه بزرگ کشور