اولویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات پیشگیرانه است