بازنگری طرح‌های آبی با رویکرد سیستمی و مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز
حاج‌رسولیها گفت: سد نرگسی با نگاه مدیریت یکپارچه و بهم‌پیوسته منابع آب و بر اساس مطالعات محیط زیستی در دست اجراست و تاثیر منفی بر حقابه‌های استان بوشهر نخواهد داشت.