برای پیش‌بینی تاثیر تحریم بر واردات نفت هند از ایران زود است