تعداد مسافران نوروزی از مرز ۷.۵ میلیون نفر گذشت/جدول مقایسه میزان سفرها در مدهای حمل و نقل