خلف وعده تعاونی‌های مسکن،سدی در برابر خانه دار شدن