صنعت بیمه برای ورود به بازار سرمایه نیازمند قوانین جدید است