ظرفیت تولید کارخانه‌های خوراک با خرید خامِ نهاده‌ها کاهش یافت