فاز ۲ پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مرحله راه اندازی رسید