قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما آنتونف از کشور روسیه محقق شد