قصور وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن/ ثبت نام پیش از ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات