قنادان، مقهور رکود بازار/ بررسی دلایل کسادیِ کسب و کارِ شیرینی فروشان