لزوم مشارکت شرکتهای فروشنده قطعات معدنی با انجمن سنگ آهن