مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای اقتصاد داردیک کارشناس گفت:مشکلات اقتصادی ریشه در ساختار‌های اقتصاد دارد به همین دلیل در دهه‌های اخیر شاهد فراز و نشیب در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم.