مصرف روزانه بنزین کل کشور به زیر ۱۰۰ میلیون لیتر رفت