میزان خرید گندم، ۸ درصد افزایش خواهد یافت/ضرورت اعلام نرخ خرید مطابق با تورم