نقش فین‌تک‌ها در حوزه مدیریت مالی کشور
یک کارشناس بانکی، گفت: همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها درحوزه مدیریت مالی، توانسته در کشور به خوبی شکل گیرد و به طور قطع این همکاری در طی ۲سال پیش وضعینت مناسبی نداشت.