نوسازی بافت‌های فرسوده نباید جای تولید مسکن را بگیرد