هزینه بالا و زمان بر بودن چالش پیش روی صنعت ترانزیت کشور