پاییبندی شرکت‌های بزرگ آلمانی به تعهدات قراردادی در ایران/بررسی دلایل افزایش قیمت برنج