پرداخت سود بانکی به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع شد