کشت فراسرزمینی به قیمت نابودی کشاورزان تمام می شود
یک مقام مسئول گفت: اگرچه کشت فراسرزمینی برای کشورهایی که با محدودیت منابع آبی روبه‌رو هستند، از لحاظ علمی قابل قبول است، اما این امر به قیمت نابودی جامعه کشاورزی تمام می‌شود.