کمبودی درمنابع ارزی کشور نداریم/برنامه ریزی برای تامین ارز همه گروه‌های متقاضی