گسترش روابط بانکی با مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران