یادداشت‌تفاهم واردات برق از آذربایجان به ایران امضا شد